Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
Cliënt: degene, natuurlijke- of rechtspersoon, met wie FAIRe HR B.V. een overeenkomst van opdracht tot dienstverlening aangaat.FAIRe HR B.V. is gevestigd te Etten-Leur en kantoorhoudende te Etten-Leur alsmede haar nevenvestigingen, hierna te noemen: “FAIRe HR B.V.”.
Honorarium: de financiële vergoeding die de cliënt voor werkzaamheden, voortvloeiend uit een opdracht tot dienstverlening werkzaamheden aan FAIRe HR B.V. is verschuldigd. Het honorarium wordt bepaald op basis van de door FAIRe HR B.V. vastgestelde tarieven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en is exclusief verschotten en belastingen.
Offerte: de schriftelijke, aan de cliënt verstrekte, indicatie van de kosten verbonden aan de opdracht.
Omzetbelasting: de belasting die FAIRe HR B.V. verplicht is in rekening te brengen over het honorarium / BTW.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, zoals deze overeen is gekomen tussen FAIRe HR B.V. en haar cliënt.
Overmacht: in deze algemene voorwaarden wordt hieronder verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop FAIRe HR B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FAIRe HR B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Verschotten: alle kosten die FAIRe HR B.V. aan derden betaalt, bij de uitvoering van de door cliënt aan FAIRe HR B.V. verstrekte opdracht.

Artikel 2. Toepassing Algemene Voorwaarden
FAIRe HR B.V. een besloten vennootschap naar Nederlands recht die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen. Overeenkomsten worden aangegaan met de vennootschap. Dergelijke overeenkomsten vormen een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek. De overeenkomst van opdracht komt tot stand door aanvaarding van de door opdrachtgever (hierna: “cliënt”) verstrekte opdracht.
De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens FAIRe HR B.V. aanvaarde opdrachten, daaronder begrepen vervolg-, aanvullende – of gewijzigde opdrachten. Afwijkingen van de bedingen uit deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien zij schriftelijk tussen FAIRe HR B.V. en cliënt zijn overeengekomen.
FAIRe HR B.V. is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.
Bij uitsluiting is Nederlands recht op de algemene voorwaarden en de opdrachten van toepassing, een en ander met terzijdestelling van eigen inkoopvoorwaarden van cliënt.

Artikel 3. Overeenkomst van opdracht
De overeenkomst van opdracht komt tot stand, nadat deze door FAIRe HR B.V. is aanvaard. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
De overeenkomst wordt per opdracht aangegaan. De overeenkomst wordt verondersteld van kracht te zijn zolang de opdracht niet is voltooid en geen der partijen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de opdracht tussentijds te beëindigen.
De opdracht wordt bevestigd door het opstellen van een offerte vanuit FAIRe HR B.V. en het accepteren van de offerte door cliënt.
Wanneer spoedeisend handelen van FAIRe HR B.V. vereist is, gelet op de situatie, is FAIRe HR B.V. het recht toegedaan, in tegenstelling tot wat in lid 1 van dit artikel is genoemd, vereiste handelingen uit te voeren alvorens de opdracht te aanvaarden.
De opzegging van een overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.
De werkzaamheden die verricht zijn tot de opzegging worden door FAIRe HR B.V. in rekening gebracht en dienen door cliënt te worden voldaan binnen de onder artikel 6 benoemde termijn.
Wanneer gebruik moet worden gemaakt van faciliteiten, buiten de faciliteiten waarvoor FAIRe HR B.V. zelf kosteloos zorg kan dragen, komen deze voor rekening van cliënt en worden derhalve op de eerstvolgende factuur gedeclareerd bij cliënt.

Artikel 4. Informatie
De cliënt is jegens FAIRe HR B.V. gehouden deze tijdig van informatie te voorzien die voor de behandeling van zijn opdracht noodzakelijk is of redelijkerwijs door de cliënt dient te worden verschaft.
Cliënt dient informatie waarvan zij redelijkerwijs kan weten dat deze van belang is aan te leveren binnen een redelijke termijn. Laat zij dit na is dit voor rekening en risico van de cliënt.
Indien cliënt jegens FAIRe HR B.V. in gebreke is informatie te verschaffen of gedeclareerde bedragen te betalen, is FAIRe HR B.V. gerechtigd de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst van opdracht per direct op te zeggen.

Artikel 5. Declaratie
Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht door FAIRe HR B.V. is cliënt het honorarium, vermeerderd met BTW verschuldigd.
Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is afgesproken, declareert FAIRe HR B.V. de kosten van haar dienstverlening maandelijks aan de hand van de daadwerkelijk aan de opdracht bestede tijd, tegen een door haar met de cliënt overeengekomen uurtarief.
FAIRe HR B.V. kan een vast tarief per opdracht hanteren, mits dat met cliënt expliciet schriftelijk is overeengekomen.
Indien FAIRe HR B.V. in hetzelfde kalenderjaar eerder werkzaamheden voor cliënt heeft verricht, geldt – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – het eerder tussen partijen afgesproken uurtarief. FAIRe HR B.V. behoudt zich het recht voor om het uurtarief aan te passen.
FAIRe HR B.V. is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.

Artikel 6. Betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeenkomen, geldt voor de betaling van de declaraties van FAIRe HR B.V. een termijn van veertien (14) dagen. Betalingen dienen plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer. FAIRe HR B.V. weigert contante betalingen. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn, is de cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is. Cliënt is bij niet tijdige betaling de wettelijke rente verschuldigd.
Indien de cliënt in verzuim is, worden alle door FAIRe HR B.V. ten name van de cliënt gestelde declaraties opeisbaar, inclusief eventueel door FAIRe HR B.V. eventueel nog op te stellen declaraties terzake verrichte diensten in een lopende declaratieperiode.
Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke worden gesteld op tenminste 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 125,00.
Indien de cliënt de juistheid van een door hem ontvangen declaratie betwist, dient die betwisting schriftelijk en gemotiveerd te hebben plaatsgevonden binnen één (1) maand na de datum van de declaratie. Een binnen die termijn niet betwiste declaratie geldt tussen FAIRe HR B.V. en de cliënt als juist en door de cliënt erkend verschuldigd. Een betwisting laat de betalingsverplichting van cliënt onverlet.
Indien cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem verschuldigd is, heeft FAIRe HR B.V. naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen het recht haar werkzaamheden ten behoeve van cliënt op te schorten.

Artikel 7. Communicatie via de website
De website van FAIRe HR B.V. geeft cliënt de mogelijkheid te communiceren met werknemers van FAIRe HR B.V. middels het communicatieblokje “stel hier uw vraag”. Wanneer van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt mag FAIRe HR B.V. veronderstellen dat de cliënt de algemene voorwaarden heeft gelezen en akkoord gaat, daar ze duidelijk op de website vermeld staan en te verkrijgen zijn middels de website via waar contact wordt opgenomen met FAIRe HR B.V.
De termijnen die vermeld worden op de website zijn een richtlijn en medewerkers van FAIRe HR B.V. zullen hieraan zoveel mogelijk tegemoet komen, hier zijn door (toekomstige) cliënten geen rechten aan te ontlenen.
FAIRe HR B.V. communiceert zoveel mogelijk langs de elektronische weg met cliënt.
Alle stukken zullen in beginsel als digitaal document worden meegezonden in een bijlage van een e-mailbericht. In geval van discussie over de (tijdige) ontvangst van een e-mailbericht, is de administratie van FAIRe HR B.V. leidend. Dit betekent dat een e-mailbericht is ontvangen door de cliënt indien deze succesvol is verzonden door FAIRe HR B.V.

Artikel 8. Gerechtelijke procedure
Indien cliënt een klacht heeft over de totstandkoming en/of de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie, dan kan de cliënt een schriftelijke klacht indienen conform het interne klachtenreglement

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van FAIRe HR B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

FAIRe HR B.V. zal in al haar werkzaamheden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen met het de uitvoering van haar werkzaamheden.
Wanneer FAIRe HR B.V. derden inschakelt zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen, echter FAIRe HR B.V. zal nimmer aansprakelijk zijn voor tekortkomingen van deze derden.
FAIRe HR B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
FAIRe HR B.V. is daarnaast niet aansprakelijk te stellen voor overmacht. Werkstakingen daaronder begrepen. FAIRe HR B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat FAIRe HR B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
Wanneer er sprake is van overmacht kan FAIRe HR B.V. gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 10. Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij FAIRe HR B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
De rechter in de vestigingsplaats van FAIRe HR B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft FAIRe HR B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Alle aansprakelijkheden zullen vervallen, tenzij wetgeving hier andere termijnen voor aanhoudt, na een termijn van één jaar waarbinnen de zaak bij de bevoegde Nederlandse rechter aanhangig is gemaakt.