Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.faire-hr.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleent. Hoewel FAIRe HR zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan FAIRe HR niet instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van geboden informatie. Daarnaast moet bedacht worden dat de informatie op deze site vaak een algemeen karakter heeft en niet altijd toepasbaar is op of geldt voor individuele situaties.
FAIRe HR is dus niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan als gevolg van (het gebruik van) de informatie op deze website.

FAIRe HR behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiƫren, te downladen of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FAIRe HR. Het is u wel toegestaan de informatie op deze website af te drukken en/of te downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

De verbinding voor het versturen van e-mails of formulieren naar FAIRe HR is niet beveiligd en gebeurt op eigen risico. Informatie die per mail naar FAIRe HR wordt gestuurd, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. FAIRe HR is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebreken in de beveiliging van deze website of de daarop genoemde mailadressen.
FAIRe HR heeft geen controle over de sites van derden waarnaar op deze site wordt verwezen. FAIRe HR accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden zoals weergegeven op een site van een derde waarnaar op deze site verwezen wordt.

Alle door u versterkte persoonsgegevens worden door FAIRe HR uitsluitend verwerkt:
– Ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
– Ten behoeve van het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude. FAIRe HR uit te breiden.

Eventuele beperkingen van internet ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens liggen echter buiten de invloedssfeer van FAIRe HR en kunnen FAIRe HR niet worden aangerekend.

Klachtenregeling
FAIRe HR heeft een interne klachtenregeling, die op elke opdracht van toepassing is verklaard. De regeling voorziet in een interne klachtenbehandeling door een klachtenfunctionaris.